Notulen algemene ledenvergadering 25 november 2016

kenmerk            : N20161125
Aanwezig           : voltallige bestuur bestaande uit 7 leden, 23 leden
Quorum             : 14
Afwezig m.k.g   : Wout Bello, Henk Steenhuis

1. Opening: 

VZ opent vergadering om 20:05 en heet allen welkom.

2. Welkom:

Voorzitter en secretaris stellen zich kort voor en bedanken de leden voor het vertrouwen dat zij hebben gegeven.

3. Vaststellen notulen van 22 april 2016:

VZ merkt op dat de laatste notulen niet zijn verspreid. Dit i.v.m. de bestuurswisseling. Hij leest de notulen kort voor. Niemand van de aanwezigen heeft hierover een opmerking en de notulen worden goedgekeurd en ondertekend.

4. Ingekomen stukken;  email W. Bello

De heer W. Bello mailt een aantal dagen voorafgaande aan de vergadering dat deze niet rechtsgeldig bijeengeroepen is. Dit omdat er in de Statuten staat dat een Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen dient te worden aan de adressen van alle leden. De VZ vertelt dat hij dit heeft laten uitzoeken door een notaris. De VZ is tot de conclusie gekomen dat de vergadering ook via de mail bijeen geroepen mag worden i.v.m. een wetswijziging uit 2004. De vergadering wordt na deze mededeling doorgezet. Vanuit de zaal komt verder geen bezwaar. De heer Bello is zelf niet aanwezig bij de vergadering. De VZ neemt nog contact met hem op.

5. Stand van zaken 

De VZ begint met de mededeling dat de APV blijft gelden tussen 10.00 en 18.00 uur. De APV geldt in de zomermaanden (mei t/m sep) en in de wintermaanden op zon- en feestdagen. De VZ vertelt dat er nog een lange weg te gaan is om de APV te kunnen omzeilen maar dat het bestuur een manier heeft gevonden waardoor de leden toch gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Het bestuur blijft in gesprek met de gemeente om ieder jaar de faciliteiten te optimaliseren.

Na deze mededeling deelt hij puntsgewijs de behaalde resultaten met de aanwezige leden.

* De club heeft een plek op het strand toegewezen gekregen. Dit aan de zuidzijde van de reddingsbrigade. (Overzichtskaart punt 1) Hier mogen de boottrailers de gehele dag op

het strand blijven staan. In de zomermaanden houdt de reddingsbrigade (waar mogelijk) toezicht.

* De trekker mag ook de gehele dag op het strand blijven staan. Dit betekent dat de eerste de trekker pakt en de laatste de trekker terugzet. De trekker mag de hele dag in een verticale lijn tussen een afgezet gedeelte rijden, hier is geen ontheffing voor nodig. Dit betekent dat wanneer de APV geldt de trekker en boten voor 10:00 uur op het strand moeten staan en na 18:00 uur weer teruggebracht mogen worden.

* De leden mogen de hele dag de boten in en uit de zee halen met de trekker. Dit alleen tussen de vlaggen en in achtneming van de veiligheid van de badgasten.

* De passen zijn voor alle leden gedeblokkeerd. De gemeente heeft toegezegd dat de pas tevens de ontheffing is voor de leden. Een ieder die uit wilt varen kan met eigen auto tot aan het Paviljoen Luctor et Emergo rijden. De trailer daar loskoppelen en de auto rustig parkeren op de parkeerplaats bij Kroon. Bij het paviljoen kunnen de trailer en boot opgehaald worden met de trekker.

* De trekker mag niet meer op het erf van Nel Kroon staan. Het bestuur heeft gezocht naar een nieuwe plek en deze gevonden bij Jos Jansen. Dit op het oude parkeerterrein van ‘de Campernol’. (Overzichtskaart punt 2).

* In samenwerking met de reddingsbrigade en hulpdiensten is er een plan ingediend bij de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een verbreding van het verharde pad naar Luctor met 1 stelconplaat.  (Overzichtskaart punt 3)

* Ook wordt er gesproken over een extra afgang voor de reddingsbrigade waar onze club ook gebruik van mag gaan maken. (Overzichtskaart punt 4)

VZ vertelt na deze opsomming dat het belangrijk is om te starten en in contact te blijven met de gemeente zodat we kunnen blijven verbeteren.

6. Inventarisatie t.b.v. aanschaf trekker

VZ vertelt dat we alleen van start kunnen gaan zodra wij in het bezit zijn van een trekker en vraagt daarom aan de leden wat hun wensen zijn.

* Uit de zaal komt de vraag of er überhaupt leden zijn die lid willen blijven en voor voortzetting zijn. Dit punt is in oktober al besproken en in die vergadering is toen besloten dat de club blijft bestaan.

* Er wordt gevraagd of we een trekker kunnen aanschaffen die onder de 5 km/p u rijdt zodat we de APV misschien kunnen omzeilen. Dit zal uitgezocht moeten worden.

* Ook wordt er gesproken over het zand. Op Petten schijnt het zand slecht berijdbaar te zijn. De VZ geeft aan dat het belangrijk is dat alle leden gebruik kunnen maken van de faciliteiten en dat het bestuur graag helpt met het zoeken naar een oplossing.

* Er wordt een voorstel gedaan om te testen met de trekker van de reddingsbrigade uit Bergen. Mark Glas, Gerrie Rappagne en Eric Feenstra stellen hun boot hier graag voor beschikbaar.

Uiteindelijk wordt er een commissie benoemd van leden die een testrit willen organiseren en willen uitzoeken welke trekker het beste bij onze club past. Ook zullen zij opzoek gaan naar een geschikte container voor de trekker. Deze commissie bestaat uit Sem van Drunen, Bertus Butter, Herko Boelis, Perry Zwagerman en Pim Burg. Dit zijn leden die verstand hebben van trekkers en/of het rijden op het strand.

Het idee is om de ALV van april naar begin maart te verplaatsen zodat de bevindingen van deze commissie kunnen worden besproken en er een trekker kan worden aangeschaft. Een aantal leden geven aan zo snel mogelijk weer te willen vissen/varen.

7. Informatievoorziening vereniging

* Dankzij de hulp van Mark Glas hebben wij een prachtige vernieuwde website. Als dank hiervoor wordt een bon van Luctor et Emergo uitgereikt. De leden worden gevraagd om (straks als er weer gevist wordt) stukjes naar Mark te mailen zodat deze gepubliceerd kunnen worden.  * Mochten leden vragen hebben deze graag te sturen naar: secretaris@hontbos.nl

* De informatiekast te Camperduin wordt opgeknapt door Jaap Butter. Hierin staat ook het actuele nieuws.

* Er wordt gevraagd of er leden zijn die liever briefpost krijgen dan email. Hierop wordt niet bezwaarlijk gereageerd. Vanaf nu zal dan ook de correspondentie per mail verlopen.

* Er wordt nog een voorstel gedaan om ons als club anders te profileren bijvoorbeeld door te kijken naar eventueel nieuwe leden die lid willen worden voor pleziervaart. Hier komen wij op een later moment op terug. In de eerste instantie is het belangrijk om onze huidige leden tevreden te stellen.

8. Genomen bestuursbesluiten.

VZ somt een aantal bestuursbesluiten op die genomen zijn op de bestuursvergaderingen.

* De club gaat handelen volgens de brief van de gemeente met kenmerk 15uit03856. Zoals hierboven beschreven.

* Informatiekast blijft en krijgt een opknapbeurt.

* Aanmeldingen nieuwe leden (na 20-04-2016) kunnen geen aanspraak maken op eventuele verdeling clubkas bij een onverhoopte opheffing van de vereniging. Dit punt moet uitgezocht worden. Alle leden zijn namelijk gelijk. Misschien moet het entreegeld omhoog. Dit punt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. De 10/15 mensen die graag lid willen worden staan nu nog op een wachtlijst tot alle faciliteiten geregeld zijn. De VZ geeft aan dat er eigenlijk ook niet meer gesproken moet worden over verdeling van de clubkas aangezien de club blijft bestaan.

* Er wordt geen contributie geïnd tot de faciliteiten op orde zijn.

* De botenkeuring wordt voortgezet volgens bestaande werkwijze. De eerstvolgende keuring zal in 2018 zijn.

* Regelement van orde en huishoudelijk regelement moeten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Hier komen wij op de eerstvolgende vergadering op terug.

9. Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen. Wel wordt er een compliment gegeven aan het bestuur voor de gemaakt progressie.

10. VZ sluit de vergadering om 21:30 en nodigt iedereen uit voor een drankje. 

Overzichtskaart