De vergadering vindt plaats op 25 mei a.s. om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

Secretariaat:

Plevierweg 3
1873 HS Groet

E    : secretaris@hontbos.nl
datum               : 25.05.2018
onderwerp       : Agenda ledenvergadering d.d. 25.05.2018
kenmerk           : AG20182505

Agenda ledenvergadering 25 mei 2018

 1. Opening 20.00 uur
 2. Welkom, vaststellen agenda
 3. Vastellen notulen van 28 april 2017
 4. Ingekomen stukken leden (aanleveren voor 15 mei)
 5. Ingekomen stukken algemeen/ mededelingen
 6. Jaarverslag (secretaris)
 7. Financieel jaarverslag (penningmeester)
 8. Verslag kascontrolecommissie + aanstellen nieuw commissielid
 9. Begroting komend verenigingsjaar + vaststellen contributie
 10. Aanstellen commissies
 11. Wijzigen Regelement van Orde + Huishoudelijk regelement
 12. Gebruik nieuwe slagboom Camperduin.
 13. Toekomst vereniging
 14. Aftredend bestuurslid Bertus Butter
 15. Rondvraag
 16. Afsluiting 22.00 uur