Opgericht 16 januari 1973
Koninklijk goedgekeurd

HUISHOUDELIJK REGELEMENT BOTENVISVERENIGING ’t HONTBOS

Artikel 1 LIDMAATSCHAP

a. Lid van de vereniging, onder voorbehoud van artikel b. en c. van dit reglement, kan
men worden, door aanmelding bij de secretaris
b. Het bestuur beslist over het al dan niet toelaten en doet belanghebbende schriftelijk bericht van zijn beslissing toekomen, van een afwijzend besluit kan de aanvrager in beroep gaan bij de komende algemene vergadering, welke dan een beslissing neemt;
c. Indien tenminste vijf leden tegen de toelating door het bestuur, schriftelijk bij het
bestuur hebben geprotesteerd, zal de eerstvolgende algemene vergadering een beslissing nemen
d. Een bootnummer van de vereniging verkrijgt een lid na het voldoen van zijn boot en inventaris aan de eisen, zoals gesteld in het Reglement van Orde, dit ter beoordeling aan de botenkeuringscommissie.
e. 1.Een doorgangspas (verder te noemen pas) van de toegangsslagboom, verkrijgt een lid na het voldoen van de borgsom en de ondertekening van de magneetpasovereenkomst; Genoemde pas blijft eigendom de Gemeente Bergen en dient op verzoek van medewerkers van de gemeente Bergen en/of van leden van het bestuur van de vereniging terstond te worden ingeleverd, waarna terug storting van (een gedeelte) de borgsom zal plaatsvinden.
2.Een verenigingssleutel (verder te noemen sleutel) van de trekker en/ of container verkrijgt een lid na het voldoen van de borgsom en ondertekening van de sleutelovereenkomst;
Beide sleutels blijven eigendom van de vereniging en dienen, bij beëindiging van het lidmaatschap, terstond te worden ingeleverd bij de secretaris, waarna terug storting van(of een gedeelte van) de borgsom zal plaats vinden.
3.Indien pas en sleutels niet binnen een termijn van 3 maanden zijn ingeleverd bij de secretaris dan vindt er geen restitutie plaats en vervallen de borgsommen aan de vereniging en worden de kosten voor nieuwe sloten en sleutels voor alle leden bij lid in rekening gebracht.
sub d en e1, e2, e3 zijn onverbrekelijk.
f. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke oorzaak ook
voortgevloeid, aan een lid of introducé toegebracht in persoon/eigendom.

Artikel 2 CONTRIBUTIE EN ANDERE VERPLICHTINGEN

a. De jaarlijkse Algemene Vergadering stelt de contributie vast voor de leden. Zij die als lid zijn toegelaten in de periode liggend tussen 1 september en 31 december betalen over dat verenigingsjaar de halve contributie.
b. De contributie moet zijn voldaan vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar.
c. Bij niet voldoening wordt een aanmaning verzonden; indien alsdan geen voldoening heeft plaatsgevonden binnen één maand na de datum van verzending van de aanmaning, kan het lid door het bestuur worden geschorst en heeft hij op dat moment alle rechten voortvloeiende uit zijn lidmaatschap verloren.
d. Opzeggingen dienen vóór 1 november, schriftelijk, bij de secretaris te zijn ingediend.
e. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats.
f. Voor een, om bovengenoemde reden, geschorst lid zal de schorsing worden opgeheven, indien hij zijn achterstallige contributie heeft betaald onder vermelding van de reden van het niet betalen.

Artikel 3 BESTUUR

a. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. Indien dwingende redenen aanwezig zijn, kan het bestuur bij de kandidaatstelling van deze voorwaarde afwijken.
b. Het bestuur is onder meer opgedragen; de behartiging van de belangen der vereniging en het handhaven van de statuten en reglementen.
c. Het bestuur verdeelt de functies onderling met uitzondering van de voorzitter welke in functie wordt gekozen. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen waarvan in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester.
d. De leden van het bestuur worden gekozen voor drie jaar, met dien verstande dat jaarlijks één derde aftreedt. Het rooster van aftreden wordt door het bestuur samengesteld. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
e. In een tussentijdse vacature wordt binnen drie maanden na het ontstaan hiervan voorzien. Het verkozen lid is aftredend op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
f. Het bestuur benoemt die commissies die het nodig acht om het in zijn werkzaamheden bij te staan. Het bestuur moet de besluiten van de algemene vergadering uitvoeren en zo nodig voorlopige maatregelen nemen in het belang der vereniging, waarover dan zo nodig in de eerstvolgende algemene vergadering moet worden beslist.

Artikel 4 DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en bestaat uit drie personen, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen besluiten nemen welke in de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur kunnen worden bekrachtigd.

Artikel 5 BESTUURSVERGADERINGEN

a. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden deze wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
b. Een bestuursvergadering wordt bij voorkeur bijeengeroepen door middel van verzending van een bericht aan ieder bestuurslid, zo mogelijk 14 dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.
c. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
d. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet de meerderheid der bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

Artikel 6 KANDIDAATSTELLING

a. Kandidaatstelling voor een, door de algemene vergadering te verkiezen functionaris, geschiedt door het bestuur en/of door vijf leden of ereleden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
b. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de vergadering.

Artiklel 7 COMMISSIES

a. De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies -—met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 der statuten — kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meerdere leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
b. De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar aangevuld met een plaatsvervangend lid dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen.
c. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
Artikel 8 TAKEN DER BESTUURSLEDEN
a. De voorzitter.
De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt er zorg voor dat de statuten en het huishoudelijk reglement worden nageleefd en alle verdere regelingen en bepalingen op de juiste wijze worden toegepast.
Hij is officieel woordvoerder van de vereniging. Zo hij dit dienstig acht kan hij bepalen dat alle uitgaande stukken, hoewel die zijn handtekening niet behoeven, door hem worden medeondertekend.
Hij leidt de vergadering en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. Hij heeft het recht om de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze wederom te doen hervatten zo één derde der ter algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

b. De secretaris.
De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren der vergaderingen. Alle uitgaande stukken worden namens de vereniging door hem ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.
Op de algemene vergadering brengt hij jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst of register bij uit welke de aard van elk lidmaatschap dient te blijken; het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

c. De penningmeester.
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk. Hij draagt zorg voor de inning der contributie en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden der vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen door hem, uit de verenigingskas, worden door hem niet gedaan dan tegen een behoorlijke kwitantie. Gelden welke niet nodig zijn voor het bestrijden van lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de gewone algemene vergadering brengt hij verlag uit over zijn beheer; tevens dient hij een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene vergadering. Hij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichtingen bestaan voor hem jegens het bestuur.

Artikel 9 SCHADE

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.

Artikel 10 UITGAVEN
Het bedrag als bedoeld in artikel 11 lid 3 onder sub C der statuten wordt gesteld op éénduizend Euro.

Alle leden ontvangen bij het besluit van toelating als lid der vereniging van de secretaris een digitaal exemplaar van dit reglement, het reglement van orde en de statuten.

Aldus opgemaakt bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei 2018